vaccinaties

Vaccinaties: wie zijn de experts?

Er loopt nu een agressieve campagne voor vaccinaties. Bijna elke dag lezen we  wel iets in de kranten of sociale media over waarom we onze kinderen moeten laten vaccineren. We hebben een dergelijke agressie eerder gezien:  in de zestiger jaren ging het om fluoride in het drinkwater. Dat bleek een vergissing. Nu moet iedereen tegen van alles gevaccineerd worden. Er gaan zelfs stemmen op om vaccinaties te verplichten.

door C.F. van der Horst

5 mei 2019

Het patroon van de campagne voor vaccinaties en fluoridering is exact hetzelfde, al is de toon voor het vaccineren veel harder.  Net als nu bij het vaccineren beweerden de “experts” in de campagne voor fluoridering bij hoog en bij laag dat fluoride veilig en effectief was. Dit bleek echter niet het geval. Sterker nog, fluoride werd ontmaskerd als een neurotoxine. Gelukkig hield het moedige werk van de artsengroep onder leiding van huisarts Hans Moolenburgh de fluoridering van ons drinkwater tegen.

Vaccinaties en “fake news”

Net als toentertijd bij de fluorideringscampagne worden tegenstanders van vaccinaties hard aangepakt. Men gaat nu echter nog veel verder. Andersdenkenden worden niet getolereerd. Tegenstanders van vaccinaties worden zelfs als gevaarlijk afgespiegeld en de media reserveert de term “fake news” enkel voor hen en niet voor voorstanders. Terwijl die term voor de berichtgeving van de laatste groep, zoals u hieronder zult lezen, veel meer van toepassing zou kunnen zijn. De druk wordt steeds verder opgevoerd. Facebook heeft zelfs algoritmes ontwikkeld om berichtgeving over vaccinaties te beperken. Waar is onze vrije wereld? Waar zijn onze mensenrechten?

Verplichte vaccinaties: tegen rechten van de mens

Het opdringen van medische behandelingen zoals vaccinaties en fluoridering zijn een overtreding van de Universele verklaring van de rechten van de mens zoals de Verenigde Naties die heeft geformuleerd. Het gaat met name om de Artikelen 3, 18 en 19:

  • Artikel 3. Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

  • Artikel 18. Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

  • Artikel 19. Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting.

Universele verklaring van de rechten van de mens
Eleanor Roosevelt zette zich in voor de totstandkoming van de Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties

Als rechtvaardiging voor het mogen overtreden van onze mensenrechten gebruikt men in de vaccinatiecampagne “experts” die vaak heel zwart-wit de gevaren van kinderziekten en voordelen van vaccinaties opblazen. De vraag is dan natuurlijk: hoe “expert” zijn deze experts?

Wie zijn de “experts” voor vaccinaties?

Het ligt voor de hand te doen wat de experts zeggen. Deze “experts” bevelen aan om onze kinderen vroeg en veel te vaccineren. Maar wie zijn eigenlijk de experts voor onze gezondheid en die van onze kinderen? Zijn het onze dokters? Ze weten veel, maar nog veel meer niet. Zo krijgt volgens huisarts Tamara de Weijer een huisarts in zijn of haar negenjarige opleiding hooguit vijf uur les over voeding. Het is verwaarloosbaar. Onbegrijpelijk, want we weten allemaal hoe belangrijk voeding voor onze gezondheid is.

Hoewel artsen geweldig werk kunnen doen, is hun opleiding zo beperkt dat ze niet werkelijk als gezondheidsexpert beschouwd kunnen worden. Anders zijn de volgende cijfers niet te verklaren:

  • Uit een studie van The BMJ (British Medical Journal) bleek dat slechts 11% van 3.000 veelgebruikte medische behandelingen wetenschappelijk onderbouwd is. 24% van deze 3.000 werkt waarschijnlijk. Van de overige behandelingen weet men niet of ze werken en sommige zijn zelfs schadelijk. We spreken dus over 65% nattevingerwerk (kwakzalverij dus)!
  • Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn wereldwijd slechts 4,3% (!) van de mensen zonder ziekte of restletsels. Een derde van de wereldbevolking (2,3 miljard mensen, waarvan 80% jonger dan 65 jaar) heeft vijf of meer restletsels.
  • In Nederland heeft 58% van de mensen (9,9 miljoen Nederlanders) minimaal één chronische ziekte. Dit zijn cijfers van 1 januari 2018. Hoe gebrekkig de staat van het medisch weten en handelen is, blijkt uit dat dit op 1 januari  2016 nog 8,8 miljoen mensen waren!
  • Kanker komt bij 1 op de 2 mannen en bij 1 op de 3 vrouwen voor.
  • Volgens een studie van de gerenommeerde Johns Hopkins Universiteit zijn, na hart- en vaatziekten en kanker, medische fouten doodsoorzaak nummer drie.

De prognose is ook niet goed, want kanker en chronische ziekten komen steeds vaker voor. Zo verwacht de Wereldgezondheidsorganisatie (die zich nota bene sterk maakt voor meer vaccinatie) dat de komende twintig jaar 70% meer kanker voorkomt.

Als dokters echt gezondheidsexperts zouden zijn, is het niet te verklaren dat de status van en prognose voor de gezondheid zo verschrikkelijk is. Als artsen niet de gezondheidsexperts zijn, wie zijn het dan wel?

Zijn wetenschappers gezondheidsexperts?

Hoe zit het met wetenschappers – zijn zij de experts? Ook die mogelijkheid is met deze cijfers uit te sluiten. Uiteindelijk zouden zij de research moeten doen waardoor artsen betere behandelmethoden of preventiemogelijkheden krijgen. Bovendien is er iets met de betrouwbaarheid van de huidige wetenschap aan de hand.

De test van echte wetenschap is de reproduceerbaarheid van de resultaten. Dat wil zeggen dat een andere wetenschapper met hetzelfde studieontwerp en dezelfde uitvoering tot dezelfde resultaten moet kunnen komen. Als de resultaten niet reproduceerbaar zijn, is er geen sprake van harde wetenschap, maar van toeval.

Uit een onderzoek van het gerenommeerde blad Nature naar reproduceerbaarheid bleek dat 70% van bijna 1600 wetenschappers niet in staat was om het werk van anderen te reproduceren. Maar het was nog opmerkelijker dat meer dan 50% van de wetenschappers de resultaten van de eigen experimenten niet kon reproduceren!

Wetenschappers en reproduceerbaardheid (Bron: Nature)
Wetenschappers en reproduceerbaardheid (Bron: Nature)

Ondertussen is het kwaad al geschied en zijn de resultaten van deze studies al wel gebruikt of gepubliceerd. Het is niet voor niets dat iedere maand er zo’n 70 meldingen gemaakt worden van zogenaamde retracties. Het gaat om studies met onjuistheden, onzorgvuldigheden en erger waardoor de redactie van tijdschriften zich openlijk distantieert en de studie “terugtrekt”.

Dit zijn niet per se gemanipuleerde studies, want die bestaan ook: wetenschappers verzinnen gegevens of de industrie laat ongelegen gegevens weg, voert een statistische bewerking uit waardoor iets veiliger en effectiever lijkt dan het is, maakt de studieopzet zo dat hij wel positief moet uitvallen en noem maar op. Naast alle andere gezondheidszaken vindt u in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid een beschrijving van hoe er met medicijnstudies wordt gesjoemeld.

Schokkende conclusie: gezondheidsexperts bestaan niet

Het is belangrijk te realiseren dat de bovenstaande cijfers aantonen dat zowel dokters als wetenschappers niet als gezondheidsexperts kunnen worden beschouwd.

Dit is een schokkende constatering: echte gezondheidsexperts die op het gebied van gezondheid met stelligheid kunnen zeggen hoe de vork aan de steel zit, bestaan niet op deze aardbol.

En artsen zijn zich hiervan bewust. Sterker nog, het is precies de reden waarom ze een inspanningsverplichting (inspanningsverbintenis) en geen prestatieverplichting hebben.

Het is natuurlijk geen zwart-wit-verhaal. De ene arts weet meer dan de andere. De beste dokters zijn zij die van alle markten thuis zijn. Ze hebben zich niet alleen bekwaamd in de farmaceutische geneeskunde zoals die nu aan universiteiten onderwezen wordt, maar ook in andere gebieden zoals de voedingsleer en orthomoleculaire geneeskunde, kruidengeneeskunde, Ayurvedische en Traditionele Chinese Geneeskunde en natuurlijk homeopathie. Maar dat zijn er helaas veel te weinig. En ook zij kunnen slechts in weinig gevallen met zekerheid zeggen wat de beste behandeling is. Dit is per persoon enorm verschillend. Daarom wil een arts altijd eerst de patiënt zien voordat hij iets zinnigs zeggen kan.

Massamedicatie ondoordacht en gevaarlijk

Voor het beoordelen van gegevens is een evaluatie van niet alleen de bron maar ook van de informatie belangrijk. Hoe betrouwbaar is de bron en hoe betrouwbaar zijn de gegevens? Gebaseerd op de bovenstaande cijfers en constateringen bestaan er op het gebied van gezondheid relatief weinig 100% regels voor iedereen. Met wat we weten over de biochemische individualiteit is massamedicatie zoals vaccinatie en fluoridering ondoordacht en zelfs gevaarlijk. Tenslotte zijn er altijd mensen die anders reageren.

Waarom wordt het dan zo hard gespeeld? Waarom wordt er zo stellig gesproken over risico’s van kinderziekten en worden alle gevaren van vaccinaties zo gemakkelijk weggewimpeld? Wie heeft er belang bij het op grote schaal vaccineren van kinderen? Wie gebruikt “experts” om ze dingen te laten zeggen, die ze niet kunnen zeggen? Voor wie betekent vaccineren een oplossing?

Vaccineren en de farmaceutische industrie

Vaccineren is een  oplossing voor een probleem van de farmaceutische industrie. Deze bedrijfstak ontwikkelt nog maar weinig of zelfs geen kaskrakers meer. Dit zijn gepatenteerde en daardoor dure medicijnen die een nieuwe behandelmethode betekenen (of in elk geval als zodanig vermarkt worden) en vele miljoenen zo niet miljarden euro’s opleveren. Bij het gebrek aan nieuwe kaskrakers, is er maar een oplossing: nieuwe patiëntengroepen aanboren en bestaande uitbreiden.

Een recent voorbeeld hiervan is de aangepaste richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Volgens de vernieuwde standaard van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) zou de streefwaarde cholesterol naar beneden moeten, waardoor ineens veel meer mensen cholesterolmedicatie (statinen) zouden moeten slikken. Volgens huisarts Hans van der Linde is deze nieuwe richtlijn goed voor maar een doel: “De enigen die daar baat bij hebben zijn de medicijnfabrikanten,” zei hij in de Volkskrant. En over de commissie die de nieuwe richtlijn bepaalde, voegde hij eraan toe: “Zeven van de twaalf commissieleden hebben banden met farmaceutische bedrijven.”

Kinderen zijn de klos

Een belangrijke doelgroep voor de farmaceutische industrie is kinderen.

We hebben het al gezien met de medicalisering van kindergedrag. Zonder enige echt wetenschappelijke basis wordt bij het gedrag wat we ADHD noemen, hard drugs zoals methylfenidaat aan kinderen gegeven. Kinderen zijn een zeer kwetsbare bevolkingsgroep waarvan nota bene de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.  De marketing voor methylfenidaat waarbij psychiaters als “experts” werden ingezet, bleek uitermate succesvol en het gevaarlijke methylfenidaat (het staat niet voor niets op Lijst 1 van de Opiumwet) werd een kaskraker.

Vaccinaties, ADHD en kinderen

Onevenwichtige berichtgeving

Na de succesvolle verkoop van methylfenidaat is de focus op de volgende kaskraker: vaccins. Zoals elke medicatie dragen ook vaccinaties een risico in zich, zeker als ze in een cocktail worden gecombineerd. Het gebruiken van medicatie is altijd een afweging van risico en baat. Hier moet weloverwogen en per individu naar gekeken worden.

Dat het om een gerichte marketingcampagne gaat, blijkt uit de onevenwichtigheid van de berichtgeving.  Zoals we hebben gezien bestaan echte gezondheidsexperts niet. De stelligheid die de media over de noodzaak en veiligheid van vaccinaties of over de onzinnigheid van de argumenten van tegenstanders ervan hanteert, is daarom niet alleen ongenuanceerd, maar ook onhoudbaar. De vaccinatiecampagne doet sterk denken aan de verkooptechniek van een verzekeringsagent. Hij praat altijd over de gevaren en de risico’s en hoe goed de polis deze dekt. En vooral over hoe verstandig het is om toch maar de verzekering af te sluiten. Zo verkoopt hij zijn polissen.

We hebben al eerder gezien hoe media  en “wetenschap” misbruikt worden om vaccins te slijten. U kunt zich wellicht nog de paniekzaaierij van Ab Oosterhuis herinneren.

Overheid schendt mensenrechten

Zelfs onze eigen overheid loopt in de pas van de farmaceutische industrie. Sterker nog: namens de overheid schendt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onze mensenrechten. Zo boort ze de visie van kritische organisaties zoals de Stichting Vaccinvrij, de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken en de Vaccinatieraad gewoon de grond in: “Veel van de informatie op dit soort websites is namelijk niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, maar op aannames en meningen. Het is voor veel mensen lastig om te beoordelen wat van deze informatie klopt. De stelligheid waarmee sommige beweringen worden gedaan, maakt ouders bovendien onzeker,” aldus de website van het RIVM.

De propaganda van het RIVM over deze organisaties is volksmennerij. Bovendien is ze een leugen. Er staan wel degelijk feiten en studies genoemd op de betreffende websites (soms van het RIVM zelf!), maar die tonen andere zaken aan dan wat het RIVM beoogt. Deze aantijgingen zouden net zo goed van toepassing kunnen zijn op de  website van het RIVM en de daar verstrekte informatie. Immers, echte gezondheidsexperts bestaan niet, dus welke bronnen zijn voor de overheid doorslaggevend? Gebruikt het RIVM dezelfde gegevens en bronnen die veroorzaken dat slechts 4,3% van de wereldbevolking gezond is en 58% van de Nederlanders chronisch ziek? Is de reproduceerbaarheid van de studies waarop ze zich baseert, door een onafhankelijke wetenschapper onderzocht? Zijn er onderzoeken gedaan om het tegendeel (ineffectiviteit en gevaar) te bewijzen? Hoe zit het met langetermijnstudies naar de veiligheid van vaccinaties? Zijn alternatieven met minder of geen risico onderzocht?

Het is bijzonder griezelig dat onze overheid (RIVM) zich niet neutraal opstelt, maar de mening van de voorstanders van vaccinatie promoot en de mening van tegenstanders zwart maakt. Het is een overduidelijke poging  om ouders te ontmoedigen zich bij beide kampen te informeren om zo hun eigen gedachten en meningen te vormen. Het RIVM overtreedt hierdoor de Artikelen 3, 18 en 19 van de Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties. En het gebeurt gewoon hier in Nederland!

Geen statistieken maar echte mensen met echte kinderen

De  organisaties die het RIVM probeert onderuit te halen, komen met argumenten die je niet makkelijk naast je neer kunt leggen en dát maakt ouders aan het twijfelen. De overheid kijkt naar statistieken, maar op deze websites vind je naast cijfers en studies ook verhalen van echte mensen met echte kinderen. Ze zijn vaak initiatieven van moeders met kinderen die problemen door vaccinaties kregen. In plaats van ze zwart te maken, zou de overheid er goed aan doen om zich af te vragen, waarom deze organisaties überhaupt bestaan.

Het alternatief: het Rijksvoedingprogramma

Er zou een risicoloos alternatief moeten zijn voor al de gepropageerde vaccinaties. Als we naar de natuur kijken, vinden we er een. We weten dat planten die op humus groeien, in een symbiose (samenlevingsverband) met miljarden micro-organismen in de bodem leven. Ze voeden elkaar en houden elkaar gezond. Zo krijgt de plant penicilline van schimmels in en om de wortels. Tezamen met de aanvoer van een breed spectrum van mineralen en vitaminen verleent de penicilline de plant weerstand tegen ziekteverwekkers.  Een dergelijke plant wordt niet snel ziek. Hieruit blijkt het belang van goede voeding voor gezondheid, precies het onderwerp waarover onze dokters niets hebben geleerd in hun opleiding.

Waarom komt er geen Rijksvoedingsprogramma om de voeding van kinderen te verbeteren? Het zou gericht moeten zijn op het versterken van het immuunsysteem waardoor de koters veel meer weerstand tegen ziekten hebben.  Een dergelijke natuurlijke aanpak zou het Rijksvaccinatieprogramma en de risico’s van vaccinaties  overbodig kunnen maken. Het Rijksvoedingsprogramma zou echter ook naast het Rijksvaccinatieprogramma kunnen bestaan.  Het RIVM zou dan een alternatief kunnen bieden aan de velen die hun kinderen niet willen laten vaccineren. Waarom mensenrechten schenden als er een veilig alternatief is?


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Wat is de invloed van voeding op uw gezondheid? Waar komen chronische ziekten vandaan? Hoe komt het dat artsen niet over voeding leren? Wat is de invloed van de farmaceutische industrie en hoe gaat ze te werk? Welke vragen moet u uw dokter stellen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2019 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Artsen en patiënten misleid