Tagarchief: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Mensenrechten noodzakelijk voor uw gezondheid

Ken uw mensenrechten! Dit advies komt misschien bevreemdend over in een land als Nederland, maar blijkt helaas maar al te vaak noodzakelijk. Kennis van uw mensenrechten is bijzonder essentieel als het gaat om keuzes voor uw gezondheid, vooral als u zich door “experts” onder druk gezet voelt.

Door C.F. van der Horst

9-11-2019, Foto: FDR Presidential Library & Museum –  CC BY 2.0).

Adviezen over gezondheid te vaak onjuist

U maakt gezondheidskeuzes op basis van informatie. De meeste mensen gebruiken de overheid, een arts, voedingsdeskundige, website of leerboek als bron, maar de vraag blijft natuurlijk altijd: hoe betrouwbaar is deze bron?

De “erkende” adviezen voor de volksgezondheid, zoals die met betrekking tot voeding, cholesterol, vaccinaties en reguliere behandelingen tegen kanker, blijken vaak niet te kloppen. Kijkt u alleen maar naar het volgende gegeven en u weet op welk peil de kennis van de “experts” op het gebied van gezondheid staat.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hadden in 2016 8,8 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische ziekten. Slechts twee jaar later zijn de cijfers dramatisch verslechterd. Het RIVM meldt: “Op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen. Dit komt overeen met 58% van de Nederlandse bevolking.”

U leest het goed: alleen al in Nederland zijn er in TWEE jaar tijd 1,1 miljoen chronisch zieken bijgekomen!  Er kan geen andere conclusie getrokken worden dan dat de kennis van artsen en overheid jammerlijk tekortschiet.

Mensenrechten

Men moet de informatie uit deze bronnen daardoor met een korreltje zout nemen en  zijn of haar eigen koers varen. Neem kennis van de reguliere adviezen, maar informeer u ook uit andere, alternatieve bronnen. Vergelijk de voors en tegens en trek uw eigen conclusies. Het is tenslotte uw gezondheid. Zelfs al zeggen de “experts” dat u iets anders zou moeten doen, de keuze blijft altijd aan u. Juist de opinie van die “experts” kan zwaar wegen en u een gevoel geven dat u onder druk gezet wordt. Gelukkig hebt u recht op uw eigen mening en keuzevrijheid. Uw mensenrechten zijn vastgelegd door de VN en het is belangrijk ze te kennen.  Ook in Nederland — en in bepaalde gevallen misschien wel  juist hier — zult u er een beroep op moeten doen. Maar wat zijn de fundamentele rechten van een vrouw, man of kind? Wat zijn uw rechten als mens?

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De mensonterende gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog waren een directe aanleiding om de mensenrechten vast te leggen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is een declaratie die op 10 december 1948 is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om uw grondrechten als mens te omschrijven. Eleanor Roosevelt, voorvechtster voor de mensenrechten, presenteerde de Verklaring voor het eerst. Ze beschouwde haar inbreng in het opstellen en de officiële acceptatie van de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens als haar grootste prestatie. De oud-presidentsvrouw noemde deze overeenkomst de Magna Carta* voor alle mensen op de hele wereld.

*De Magna Carta is het handvest over vrijheden en rechtspraak dat de Engelse koning Jan zonder Land op 15 juni 1215 ondertekende. Engelse leenmannen dwongen dit af omdat zij vonden dat de koning zijn macht misbruikte.

Video over de geschiedenis van de mensenrechten

Waar komen mensenrechten vandaan? Een korte en eenvoudige video over de geschiedenis van mensenrechten vindt u hier.

Volledig tekst Mensenrechten

De volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens volgt hieronder. De tekst begint met een preambule, een inleidende bepaling in de tekst van een wet of verdrag. De preambule schetst het doel, de onderliggende gedachte en de omstandigheden die hebben geleid tot deze verklaring over mensenrechten. Voor uw gezondheid zijn met name de Artikelen 3, 12, 18, 19, 29 en 30 van belang. Een eenvoudige versie van de Mensenrechten vindt u op de website van Jongeren voor Mensenrechten.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Preambule

Overwegende dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;

Overwegende dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking;

Overwegende dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen; Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;

Overwegende dat de Staten welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig verbonden hebben om — in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties — overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;

Overwegende dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;

Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan:

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3

Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 4

Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6

Eenieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8

Eenieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 9

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10

Eenieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11

 1. Eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
 2. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12

Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13

 1. Eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
 2. Eenieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 14

 1. Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging.
 2. Op dit recht kan geen beroep worden gedaan in geval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 15

 1. Eenieder heeft het recht op een nationaliteit.
 2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

Artikel 16

 1. Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of religie, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
 2. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten.
 3. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.

Artikel 17

 1. Eenieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.
 2. Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.

Artikel 18

Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en religie; dit recht omvat tevens de vrijheid om van religie of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn religie of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19

Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 20

 1. Eenieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
 2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Artikel 21

 1. Eenieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
 2. Eenieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land.
 3. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.

Artikel 22

Eenieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 23

 1. Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
 2. Eenieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.
 3. Eenieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.
 4. Eenieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24

Eenieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 25

 1. Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
 2. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26

 1. Eenieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor eenieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
 2. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of religieuze groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
 3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Artikel 27

 1. Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
 2. Eenieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht..

Artikel 28

Eenieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 29

 1. Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
 2. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal eenieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
 3. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 30

Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden die in deze Verklaring zijn genoemd, ten doel hebben.


U kunt helpen!

Vond u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Mensenrechten en u

Uw mensenrechten zijn belangrijk en dienen worden te gerespecteerd. Alleen u kunt de beste keuzes maken ten aanzien van de gezondheid van u en uw gezin. Voor de beste beslissing dient u goede informatie te hebben. Helaas wordt er juist  in deze informatievoorziening via officiële kanalen veel geknoeid. Omdat zowel de overheid of uw dokter misleid worden, kunt u op informatie uit die bronnen niet blind vertrouwen. Hoe dat zit kunt u in detail lezen in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid.  Naast uitstekend gedocumenteerde achtergronden geeft het boek tal van adviezen wat u kunt doen om gezond te leven.

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2019 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.