Tagarchief: gezondheidsraad

HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker: veilig of niet?

Eind maart 2018  was in de media te lezen “Vaccin baarmoederhalskanker blijkt effectiever dan verwacht.” Deze kop was gebaseerd op het promotieonderzoek van RIVM-onderzoekster Robine Donken die onderzoek deed naar de effectiviteit van HPV-vaccinatie tegen het humane papillomavirus (HPV) dat met baarmoederhalskanker in verband wordt gebracht. In haar rapport heeft Donken de discussie over de veiligheid zorgvuldig vermeden, terwijl juist die veiligheid  voor veel ouders een punt van zorg is en hen terughoudend maakt om hun dochter te laten inenten.

Dit artikel belicht enige aspecten van de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker om u te helpen bij het maken van een verantwoorde keuze voor de gezondheid van uw kind.

Door C.F. van der Horst

28 mrt 2018

Geen 20 maar zes jaar

Donken heeft de gegevens tot zes jaar na vaccinatie bekeken, terwijl de Gezondheidsraad in 2008 in zijn rapport over HPV-vaccinaties schreef: “Lastiger is het om te bepalen of voldaan wordt aan het tweede criterium: de effectiviteit in het voorkomen van ziekte. Omdat de vaccins pas recent zijn ontwikkeld en de tijd die verstrijkt tussen infectie met HPV en het ontstaan van baarmoederhalskanker gemiddeld zo’n twintig jaar bedraagt, hebben we nog geen gegevens waaruit een daling blijkt in het aantal gevallen van baarmoederhalskanker [nadruk toegevoegd].”

Donken heeft desondanks al na zes jaar een stellige uitspraak over de effectiviteit van de HPV-vaccinatie gedaan.

De Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad is volgens de eigen website een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement

Genderneutrale vaccinatie?

Tot dusver zijn de HPV-vaccinaties tot meisjes gelimiteerd, maar er komt hier volgens Donken, een voorstander van genderneutrale vaccinatie, snel een einde aan. Ze schrijft: “Gezien de uitgebreide ontwikkelingen op het gebied van HPV start de Nederlandse Gezondheidsraad vanaf 2017 een nieuw adviestraject met betrekking tot HPV-vaccinatie, zowel voor jongens als voor meisjes.”  Een van de redenen waarom jongens ook gevaccineerd zouden moeten worden is “de individuele bescherming van mannen tegen HPV-geassocieerde ziekten (zoals genitale wratten en anus- en keelkanker).”

Zo zou het oorspronkelijk tegen baarmoederhalskanker ontwikkelde vaccin een wel heel andere toepassing krijgen… met de daarbij behorende markt.

Veiligheid van HPV-vaccinatie onbekend

Het is frappant dat de promovendus de veiligheid van de HPV-vaccinatie geheel buiten beschouwing heeft gelaten, vooral na de bezorgde uitspraken van een aantal hoogleraren in de media.

In 2008 werd al voor de negatieve “bij”werkingen van de HPV-vaccinatie gewaarschuwd. Op de website van Zembla staat te lezen: “Prof. F. van Leeuwen van het Nederlands Kanker Instituut is het oneens met de snelle invoering van het vaccin: ‘We weten nog niet of het vaccin echt wel baarmoederhalskanker voorkomt, we weten niet of het vaccin ernstige bijwerkingen heeft en we weten ook niet of er herhaalvaccinaties nodig zijn.’

Haar kritiek wordt gedeeld door Prof. H. Schellekens. Hij is lid van de commissie ter beoordeling van geneesmiddelen: ‘Zolang niet is vastgesteld of het vaccin kanker voorkomt en wat de werking en de bijwerkingen zijn, heb je het eigenlijk over een experiment.'”

Zembla
Zembla, het onderzoeksjournalistieke televisieprogramma van BNNVARA, wijdde een uitzending aan de omstreden HPV-vaccinatie

Gevaren

In het HPV-Rapport van het onafhankelijke Belgische Instituut Reinier de Graaf namen onderzoekers de studie van fabrikant Merck over de HPV-vaccinatie met hun vaccin Gardasil® onder de loep. Het rapport meldde over de veiligheid: “De studies van Merck vertonen echter een belangrijke lacune i.v.m. de risico’s van de vaccinatie. Met name wordt geen rekening gehouden met de (soms dodelijke) gevaren van het blijkbaar noodzakelijke aluminium [om de antistofvorming te bevorderen] in het vaccin. Ook de placebogroep kreeg een placebovaccin met aluminium toegediend, waardoor het effect van het aluminium ten onrechte werd weggewerkt.”

Lucratieve HPV-vaccinatie

De vaccinmarkt is bijzonder lucratief. Vooral nu nieuwe gepatenteerde en dus enorm winstgevende medicatie uitblijft, stort de farmaceutische industrie zich op deze veelbelovende inkomstenbron. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bedroeg de wereldmarkt voor vaccins in 2014 maar liefst $ 33 miljard. In het jaar 2000 was dit nog “slechts” $ 6 miljard. Volgens de prognose in een rapport van Technavio, een toonaangevend internationaal marktonderzoeksbureau, zal in 2020 de winst $ 61 miljard bedragen.

Groei van de vaccinmarkt
Groei van de vaccinmarkt van 2000 tot 2014

Met deze ongebreidelde en explosieve groei zijn vaccins de nieuwe melkkoe van de farmaceutische industrie. Ingehuurde PR- en mediabureaus proberen de positieve kanten van HPV-vaccinatie in de media te belichten, om zo bij te dragen aan de winst van de opdrachtgever.

Zoals u in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid en ook hier kunt lezen, zal het niet de eerste keer zijn dat een commercieel belang boven de gezondheid van patiënten wordt gesteld.

Verzwegen belangenverstrengeling

Met de bovenstaande gegevens in het achterhoofd krijgt de studie van Donken een ander perspectief als u het volgende in overweging neemt:

De studie naar de HPV-vaccinatie is uitgevoerd door Robine Donken, werkzaam bij het RIVM dat sinds 2009 inent tegen HPV. Haar promotor, d.w.z. degene die haar begeleid heeft bij dit onderzoek en haar wellicht (zoals zo vaak gebeurt) suggesties heeft gedaan, is hoogleraar Chris Meijer, klinisch patholoog, medisch immunoloog en moleculair bioloog met bijzondere belangstelling voor baarmoederhalskanker. Deze man heeft diverse artikelen en commentaren geschreven in het Britse artsenblad The Lancet Oncology zonder daarbij aan de verplichting te voldoen om te vermelden dat hij “een kleine hoeveelheid aandelen” heeft in Delphi Biosciences, een bedrijf dat  handelt in oplossingen voor het screenen op baarmoederhalskanker, en een minderheidsbelang in Diassay, een bedrijf dat een testmethode (de GP5+/6+ PCR test) voor het humane papillomavirus (HPV) verkoopt. Deze belangen heeft hij zorgvuldig verzwegen. Toen het NRC ze aan het licht bracht moest hij opstappen als lid van de Gezondheidsraad.
Chris Meijer met HPV-belangen
Chris Meijer, hoogleraar pathologie bij het VUmc, moest opstappen als lid van de Gezondheidsraad vanwege verzwegen belangen in HPV-gerelateerde bedrijven.
Als een begeleidende professor jarenlang moedwillig belangenverstrengeling verzwijgt op hetzelfde of soortgelijke gebied als het onderwerp van een studie, maakt dat, met alle respect voor de promovendus, de studie-uitkomst op voorhand twijfelachtig. Dit is zeker het geval als er geen acht wordt geslagen op datgene wat echt onderzoek behoeft: de veiligheid.

Meer bijwerkingen dan andere vaccinaties

Uit een studie uit 2015  bleek bovendien dat vergeleken met andere immunisaties bijwerkingen bij HPV-vaccinaties vaker voorkomen. Het ging daarbij om symptomen zoals chronische pijn met tintelingen, hoofdpijn, vermoeidheid en een lage bloeddruk in staande houding.

In Engeland deed The Independent een onderzoek naar bijwerkingen van vaccinaties. De digitale krant verzocht de Britse regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor de veiligheid van medicijnen, de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), om informatie over de klachten te verstrekken. In het onderstaande staatje uit 2015 ziet u de klachten over verschillende vaccins. De meeste klachten betroffen de HPV-vaccins (Gardasil®, Cervarix® en Gardasil 9®) en waren bijna drie keer zoveel als die over nummer twee, griep vaccins.
Bijwerkingen van vaccins in Engeland
Gemelde bijwerkingen van vaccins in Engeland tussen 2005 en 2015 

Veel klachten bij Lareb

Het Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb ontving sinds de introductie van het HPV-vaccin Cervarix® in het Rijksvaccinatieprogramma in 2009 in zeven jaar tijd niet minder dan 1.436 meldingen over dit HPV-vaccin, waaronder 346 meldingen van klachten die langer dan twee maanden duurden. Lareb meldt dat de gerapporteerde “langdurige klachten een aanzienlijke impact op het dagelijkse leven van de meisjes en hun naasten hebben.” 
 bijwerkingencentrum Lareb: veel klachten over HPV-vaccinatie

Vaccinaties: nodig voor ons immuunsysteem?

Een gezond en een sterk immuunsysteem kan zonder vaccinaties het hoofd bieden aan de meeste infecties. Het dient van binnenuit middels goede en volwaardige voeding en waar nodig met voedingsmiddelensuppletie (vitaminen, probiotica) te worden opgebouwd. Koorts zou, mits niet levensbedreigend, niet met koortsverlagende middelen onderdrukt moeten worden, daar een temperatuursverhoging de prikkel is om het immuunsysteem aan te zetten en zo de specifieke ( verworven) immuniteit te trainen. Amerikaanse wetenschappers die onderzoek deden naar koorts en de thermische regulatie van immuniteit, concludeerden: “Er is toenemend bewijs dat de toename van 1 tot 4°C in kerntemperatuur die optreedt tijdens koorts geassocieerd is met een verbeterde overleving en oplossing van veel infecties.” Omgekeerd vonden ze  dat koortswerende middelen bij bijvoorbeeld griep de kans op sterfte vergroten.  

Suppletie tegen HPV

Een veelbelovende suppletie tegen het humane papillomavirus is een stof uit Japan die gewonnen wordt uit de schimmeldraden van de Shiitake en bekend staat als AHCC (Active Hexose Correlated Compound). AHCC heeft alfaglucanen als werkzaam bestanddeel en versterkt het immuunsysteem. Anders dan de vaccinatie heeft de stof geen enkele bijwerking of risico.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Belangenverstrengeling?  Farmaceutische marketing? Manipulatie van wetenschappelijk onderzoek? Meer weten over zaken die uw gezondheid in gevaar kunnen brengen? Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleidKlik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

Copyright © 2018 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Griepprik zonder bewijs

De Gezondheidsraad, een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement ‘voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids- (zorg)onderzoek,’ publiceerde in 2014 het advies Grip op Griep. De voorzitter van de GR, professor Pim van Gool, vatte het in de vier minuten durende video hieronder samen.

Door C.F. van der Horst

Problemen met de griepprik

De vaccinatie is niet onomstreden. Er bestaan problemen. Professor Van Gool stelde vast dat er weinig gerandomiseerd onderzoek is gedaan naar het nut of de effectiviteit van de griepprik. Daarnaast kunnen vermeende resultaten vertekend zijn. Van Gool: “Stel dat vooral gezonde mensen zich laten vaccineren en je beoordeelt op basis daarvan het effect dan lijkt het vaccin effectiever dan het daadwerkelijk is. Gezonde mensen worden nu eenmaal minder snel ziek.”

De voorzitter zei ook dat de exacte verhouding tussen kosten en baten niet duidelijk zijn. Met andere woorden, zowel wetenschappelijke als economische gronden van het nut van een griepprik ontbreken. Omdat er een gering voordeel lijkt te zijn adviseert de GR de griepprik aan ouderen aan te bieden. Een belangrijk argument voor de instant houden van de griepprik is volgens Van Gool de belofte van betere vaccins in de toekomst. “Mede daarom is het van belang om de bestaande infrastructuur voor de griepvaccinatie te behouden,” sloot hij af.

Professor van Gool noemt het begrip oversterfte. Hiermee wordt het verschil bedoeld tussen het waargenomen en het verwachte aantal sterfgevallen in een bepaalde periode.

Naïef over toekomst griepprik

Deze afsluiting is bijzonder naïef als je bedenkt dat de situatie van twijfelachtige effectiviteit en het ontbreken van bewijs voor enige doelmatigheid al tientallen jaren bestaat en pas in 2014 door het Grip op Griep onderzoek aan het licht gekomen is. Met andere woorden, had de GR het advies in bijvoorbeeld 2004 uitgebracht, dan was de conclusie dezelfde geweest, want ontbrak in 2014 de wetenschappelijke onderbouwing of het bewijs voor de effectiviteit van de griepprik, dan was dat in 2004 al helemaal het geval.  In de tussenliggende periode van tien jaar heeft het onderzoek naar nieuwe vaccins niet stil gestaan en was er ruimschoots de gelegenheid om de doelmatigheid middels gerandomiseerd klinisch onderzoek te demonstreren. Dat is echter niet gebeurd. Moeten we op basis daarvan dan  verwachten dat het griepvaccin en de resultaten ervan in 2024 beter zullen zijn?

Evidence-based medicine

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil graag evidence-based medicine in de Nederlandse gezondheidszorg, maar daarvan is bij de griepprik geen sprake. Toch propageert het RIVM (dat onder haar ministerie valt) de griepprik met stellige uitspraken die niet op harde wetenschap zijn gestoeld.

Griepprik is zonder wetenschappelijk bewijs
Griepprik is zonder wetenschappelijk bewijs

Hoewel het RIVM de griepprik voor iedereen van 60 jaar en ouder aanraadt, schreef de minister naar aanleiding van het advies Grip op Griep een brief aan de Tweede Kamer op 25 november 2014: “Hoe effectief griepvaccinatie in deze groep beschermt tegen ernstige complicaties, ziekenhuisopnames en sterfte is niet precies bekend. Harde uitspraken zijn tot nu toe niet mogelijk geweest.” Verderop in de brief schrijft ze: “Uit het advies van de GR blijkt dat verschillende factoren, zoals fluctuaties in de virulentie (ziekteverwekkend vermogen) van het griepvirus in de jaren, het lastig maken een eenduidige uitspraak te doen over de effectiviteit van griepvaccinatie voor gezonde 60-plussers. De behaalde ziektewinst [sic] van het programma is echter ruimschoots naar verwachting [nadruk toegevoegd]. Hierom en ook omdat er de afgelopen jaren op dit gebied geen wezenlijke veranderingen hebben plaatsgevonden, zie ik geen aanleiding om het aanbod van het huidige Nationaal grieppreventie programma (NGP) te wijzigingen.”

Ziektewinst, een term die door Freud geïntroduceerd werd, wordt gedefineerd als een echt of vermeend voordeel als gevolg van ziekte. Waarschijnlijk gaat het hier om een verschrijving van de minister en bedoelde ze gunstige effecten van de griepprik. Als we haar het voordeel van de twijfel geven, bevat de brief een contradictie wanneer de minister enerzijds stelt dat de effectiviteit van griepvaccinatie niet bekend is en anderzijds dat het behaalde voordeel van het programma ruimschoots naar verwachting is. Het advies van de Gezondheidsraad kon daaromtrent geen harde bewijzen overleggen, hetgeen bij evidence-based medicine juist zou moeten. Als de doelmatigheid van de griepprik niet bekend is, hoe beoordeel je dan het behaalde voordeel?

Meten met twee maten

Minister Schippers meet met twee maten: ze eist wel wetenschappelijke onderbouwing voor homeopathische geneesmiddelen maar niet voor de griepprik. Misschien had ze geen tijd om het volledige advies van de Gezondheidsraad te lezen, maar mogelijk spelen er andere zaken zoals u hier kunt lezen.

Peperduur

De beslissing over de onbewezen griepprik is een peperdure. Met 3,5 miljoen Nederlanders die een griepprik halen, bedragen de kosten voor alleen al het vaccin 87,5 miljoen euro. De meeste huisartsen rekenen ongeveer 10 euro voor de injectie, dus daar komt nog eens 35 miljoen bij.

Vergelijkt u de situatie met de griepprik eens met het kopen van een luxe auto: professor Van Gool laat het zeer dure merk onderzoeken en ontdekt dat er geen bewijs bestaat dat  de wagen rijdt. Wel zijn er enige aanwijzingen dat de auto af en toe functioneert als ouderen achter het stuur zitten. Hij adviseert minister Schippers desondanks om tot de aanschaf over te gaan. Doorslaggevend bij dit advies is dat de fabrikant zegt dat er in de toekomst modellen uitkomen die een betere kans hebben om de weg op te gaan. Van Gool kijkt niet naar de ontwikkeling sinds de introductie van het merk in het midden van de zeventiger jaren en ziet daardoor over het hoofd dat er gedurende al die jaren geen enkel bewijs was dat de auto rijdt en dat de beloftes voor de toekomst daarom op zijn minst twijfelachtig zijn. Minister Schippers leest het rapport van de professor door, vindt er kennelijk niets mis mee en geeft vervolgens haar fiat aan de koop. De financiering wordt gedaan met geld dat door u als Nederlandse burger opgehoest moet worden.

Belangenverstrengeling

Het zou niet voor het eerst zijn als er sprake is van belangenverstrengeling. Een dergelijk conflict is niet gelimiteerd door financieel gewin: in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid kunt u uitgebreid lezen over de verschillende vormen van belangenverstrengeling en voorbeelden ervan in overheidscommissies. Deze informatie zal u helpen deze zakelijke conflicten te doorzien.

Wilt u meer weten over de griepprik? Hier kunt u over de zin of onzin ervan lezen.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe worden bewindslieden om de tuin geleid? Welke vormen van belangenverstrengeling zijn er? Hoe werkt de marketing van de farmaceutische industrie?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2015 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.