Tagarchief: fluoride

Schending mensenrechten door illegale massamedicatie

Update: mede dankzij dit artikel is de fluoridering in Curaçao in 2017 beëindigd!

Sinds 1962 wordt het drinkwater in Curaçao gefluorideerd; de maatregel werd in 2006 in  de Landsverordening Drinkwater  officieel vastgelegd, terwijl de aanleiding voor Artikel 11 van de  Nederlandse Grondwet (van kracht sinds 1983) en het daarop gebaseerde Artikel 13 van de Staatsregeling van Curaçao  juist het voorkomen van massamedicatie zoals fluoridering was. De fluoridering is daarom illegaal en zoals u hieronder zult lezen, een overtreding van de Mensenrechten.

Door C.F. van der Horst

Mensenrechten geschonden door onwettige massamedicatie met fluoride

Is het niet vreemd dat Nederland Mensenrechten hoog in het vaandel heeft, maar deze schending door massamedicatie met fluoride in het eigen Koninkrijk ongemoeid laat? Het is helemaal bevreemdend als u beseft dat na alle protesten tegen de fluoridering van het Nederlandse drinkwater in de zeventiger jaren een verbod tegen deze dwangmedicatie wettelijk is vastgelegd. En wat denkt u hiervan: toen de Nederlandse Grondwet fluoridering in het Koninkrijk verbood, ging deze mensenrechtenschending nog gewoon door op de Antillen!

Neurotoxine

De veronderstelde noodzaak voor de dwang- en massamedicatie is dat fluoride het tandglazuur zou verharden waardoor cariës (tandbederf) bij kinderen wordt teruggedrongen. Dit nut staat echter niet vast. Zo stelde het CDC (Centers for Disease Control and Prevention, het Amerikaanse agentschap belast met het opsporen en onderzoeken van de volksgezondheid trends): “Het aantreffen van tandbederf in een populatie is niet omgekeerd evenredig met de concentratie van fluoride in het tandglazuur en een hogere concentratie aan fluoride in het tandglazuur is niet noodzakelijkerwijs doeltreffend in het voorkomen van tandcariës.”

Tegenstanders beweren dat als er al voordelen zouden zijn, deze niet opwegen tegen de bewezen giftigheid. Het gerenommeerde Britse artsenblad The Lancet berichtte in 2014 dat fluoride als een neurotoxine wordt beschouwd en dat de stof als zodanig  bij kinderen neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, hyperactiviteit, dyslexie en andere cognitieve stoornissen kan veroorzaken, zoals het uit zo’n 50 andere onafhankelijke studies gebleken significant dalen van het IQ bij kinderen die aan fluoride blootgesteld zijn.

Los van de discussie over veiligheid en effectiviteit schendt de gebruikersdwang bij de preventieve gezondheidsmaatregel die fluoridering beweerd wordt te zijn, essentiële wetten en rechten.

Geen voedings- maar geneesmiddel

Fluoride is een lichaamsvreemde stof. Het maakt geen deel uit van enig stofwisselingsproces en het is daarom geen voedingsmiddel. Dit is de conclusie van zowel de Europese voedselwaakhond EFSA als de Amerikaanse FDA. Tandbederf ontstaat NIET als gevolg van een gebrek aan fluoride. Fluoridering van het drinkwater is derhalve geen aanvulling van een tekort in het dieet, zoals soms vitaminen en mineralen die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd. Integendeel, fluoride (met inbegrip van de fluoridezouten die aan water worden toegevoegd, hexafluorkiezelzuur en natriumsilicofluoride) wordt geclassificeerd als een medicijn. Deze vaststelling maakt de toevoeging van fluoride aan drinkwater tot massamedicatie.

Fluoride is een medicijn
Fluoride is een medicijn

Schending van de Grondwet en Staatsregeling

Artikel 11 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden luidt:

“1. Voorstellen tot verandering in de Grondwet, houdende bepalingen betreffende aangelegenheden van het Koninkrijk, raken Aruba, Curaçao en Sint Maarten.”

De aanpassing van de Nederlandse Grondwet op 19 januari 1983 is tot op heden echter in Curaçao genegeerd. Het gaat om Artikel 11, getiteld Grondrecht, onaantastbaarheid menselijk lichaam:

“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Mensenrechten geschonden op Curaçao

Ofschoon de Staatsregeling van Curaçao (de nationale grondwet van het eiland) Artikel 11 van de Nederlandse Grondwet in zijn geheel en ongewijzigd overgenomen heeft in haar Artikel 13, gaat de Landsverordening Drinkwater hier volledig aan voorbij. De Memorie van Toelichting behorende bij de Staatsregeling meldt nota bene:

“Bij het recht op onaantastbaarheid van het lichaam gaat het om het recht op afweer van invloeden van buitenaf op het lichaam. Het bevat twee terreinen: het recht te worden gevrijwaard van schendingen van en inbreuken op het lichaam door anderen en het recht zelf over het lichaam te beschikken.”

De massamedicatie door fluoridering schendt de onaantastbaarheid van het lichaam al 33 jaar. Derhalve is de Landsverordening Drinkwater van 2006 (een wet ondertekend door Minister Smith van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling, Minister Dick van Justitie en Minister Leeflang van Algemene Zaken en Buitenlandse betrekkingen) die de gebruikersdwang van fluoride oplegt in strijd met zowel de Grondwet als de Staatsregeling!

Minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling in 2006, Sandra Smith, tekende illegale wet in overtreding van de Mensenrechten
Ex-Minister van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling, Sandra Smith, tekende in 2006 een illegale wet in overtreding van de Mensenrechten en de Staatsregeling van Curaçao

Jurisprudentie

Er bestaat jurisprudentie inzake massamedicatie en fluoridering in het Koninkrijk der Nederlanden. Artikel 11 in de Grondwet hervorming van 1983 was een direct gevolg van de fluorideringskwestie die in de 60er en 70er jaren in Nederland speelde. Auteur Dr. Dennis Edeler schreef hierover: “In vervolg op het Fluorideringsarrest van de Hoge Raad [op 22 juni 1973] is in 1983 met de algehele wijziging van de Grondwet ook het sociale grondrecht opgenomen van de persoonlijke integriteit. Op grond van de jurisprudentie tast fluoridering het menselijk lichaam aan en is vanuit dit perspectief strijdig met de onaantastbaarheid.”

Desgevraagd meldt dokter Hans Moolenburgh sr.: “Artikel 11 is opgesteld door professor Auke Bloembergen, voormalig hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en lid van de Hoge Raad, en het VVD kamerlid mr. Annelien Kappeyne van de Coppello op initiatief van mr. Hector van Fenema (oud-burgemeester van Zandvoort), mr. Foppe Oberman, advocaat, en mijzelf, destijds hoofd van de landelijke anti-fluorideringsbeweging.” Hiermee is bewezen dat de fluoridering aanleiding is geweest tot dit Grondwet Artikel.

Mensenrechten met voeten getreden

Niet alleen de Grondwet en Staatsregeling maar ook de Mensenrechten worden door de massamedicatie met fluoride met voeten getreden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens  zegt o.a.:

Artikel 3

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Dwangmedicatie met fluoride is een schending van iemands persoon en gaat volledig aan zijn of haar mening voorbij.

Art. 43 van het Statuut Koninkrijk, waarborg mensenrechten Nederland/Ned. Antillen/Aruba luidt:

“1. Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur.”

Vanuit regeringswege zou men derhalve op de mensenrechten moeten toezien. Dat fluoridering in 2006 in een Landsverordening vastgelegd is, laat onverlet dat het om een schending van de Mensenrechten gaat.

Schending van de Code van Neurenberg

De Code van Neurenberg werd in 1947 in het leven geroepen om de vreselijke medische experimenten die Nazi-artsen hadden uitgevoerd, te voorkomen. Het zonder medisch toezicht en zonder controle op de individuele dosis jarenlang toedienen maakt de massamedicatie door fluoridering tot een slecht opgezet en uitgevoerd medisch experiment. Artikel 1 van de Code van Neurenberg zegt over medische experimenten: “De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.” En voorts dat het individu “zonder tussenkomst van enig element van geweld, fraude, bedrog, pressie, misleiding of enige andere verborgen vorm van beperking of dwang” kan worden gevraagd om aan het experiment deel te nemen. Door iedereen te verplichten aan het medisch experiment van gefluorideerd water mee te doen (gebruikersdwang) wordt de Code op grove wijze overtreden.

Fluoridering is massamedicatie
Fluoridering is massamedicatie

Voorzorgsbeginsel

Wat betreft gezondheidsrisico’s zou het voorzorgsbeginsel te allen tijde van toepassing moeten zijn. Populair gezegd komt het neer  op voorkomen is beter dan genezen. In opdracht van de Gezondheidsraad, het hoogste adviesorgaan voor de Nederlandse regering, is in 2003 een studie naar het voorzorgsprincipe uitgevoerd. Daarin zegt men o.a.: “In het algemeen wordt het voorzorgbeginsel toepasbaar geacht als er potentiële risico’s zijn dat non-negligible damage wordt veroorzaakt.” Dit is zeker het geval bij fluoride waar verschillende onafhankelijke wetenschappers hebben gewaarschuwd tegen gevaren voor de gezondheid. Deze variëren van ziekteverschijnselen die al kort na de fluoridering optreden, zoals zweertjes in de mond, huidafwijkingen, hoofdpijnen, visuele storingen, etc., tot de veel gevaarlijkere op de lange termijn optredende, zoals botafwijkingen, aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, ADHD, autisme, diabetes, migraine, hartfalen en kanker. De bezorgdheid over deze risico’s is nog nooit afdoend weggenomen.

Daarbij is het onmogelijk een standaard dosis voor ieder afzonderlijk persoon te bepalen en stelt men door de gebruikersdwang van fluoride zelfs kwetsbare leeftijdsgroepen (zuigelingen, peuters en ouderen) aan de massamedicatie bloot.

Uit voorzorg moet men alle lichaamsvreemde stoffen, en om de bovengenoemde associaties zeker fluoride, uit water en voeding weren.

Volwaardige voeding: een risicoloos alternatief

De voornaamste doelgroep van fluoridering zijn kinderen, met name in de lagere inkomensklassen. Dat iedereen wordt gedwongen fluoride in te nemen terwijl slechts een klein gedeelte van de bevolking baat erbij zou hebben, is bevreemdend.

Bovendien is bewezen dat cariës uitsluitend wordt veroorzaakt door het geraffineerde voedingspakket (men leze het werk van tandarts Weston Price). Een causale (oorzakelijke) benadering van een kwestie is natuurlijk veel beter dan een symptomatische. Derhalve zou — in plaats van dwangmedicatie voor iedereen — gerichte aandacht aan de juiste doelgroepen voor juiste voeding een veel logischer en veiliger oplossing zijn.

Mensen die desalniettemin voor fluoride kiezen kunnen hiervoor terecht bij hun tandarts of een gefluorideerde mondspoeling aanschaffen.

Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid beschrijft de ontdekkingen van een aantal wetenschappers over de schadelijkheid van fluoride en wat men zelf kan ondernemen om kinderen te helpen sterke tanden te krijgen en houden.

Tot slot: dokter H.C. Moolenburgh sr.

Dokter Hans Moolenburgh voerde met zijn artsengroep in de zeventiger jaren dubbelblinde proeven uit naar de effecten van gefluorideerd drinkwater op de menselijke gezondheid. De dokters vonden diverse klachten — zoals heel nare buikpijn (vooral de hele nacht gillende baby’s waren opvallend), hoofdpijn en astmatische verschijnselen — die alleen en blijvend verdwenen door het drinken van ongefluorideerd water. De tomeloze inzet van de medicus en zijn kleine groep toegewijde medewerkers voor de Rechten van de Mens heeft ertoe geleid dat de dwangmedicatie in Nederland in 1976 werd stopgezet. Om gebruikersdwang door de toevoeging van fluoride of enige andere medicatie aan het drinkwater te voorkomen, heeft hij daarenboven — zoals eerder vermeld — zich sterk gemaakt voor de uitbreiding van de Grondwet.

Dokter Moolenburgh heeft dit artikel gelezen en zijn volledige goedkeuring eraan gehecht. In de video hieronder wordt de fluoride expert geïnterviewd door Rudolf de Wit, de oprichter van de Komishón Anti-Fluoride op Curaçao.

Update zomer 2017

Mede dankzij de inspanningen van Rudolf de Wit, dokter Moolenburgh en C.F van der Horst is fluoride nu uit het drinkwater van Curacao!

Meer informatie vindt u op FLUORIDE: ZEGEN OF VLOEK? en in het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Hoe kan een illegale maatregel als fluoride in het drinkwater zo maar worden ingevoerd? Wat is het zogenaamde “draaideur” fenomeen? Wat kunt u doen om u te wapenen tegen fluoride en soortgelijke “gezondheidsbevorderende” maatregelen?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2016 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.

Fluoride: zegen of vloek?

Als we de reclames mogen geloven, zorgt fluoride in tandpasta voor sterkere tanden. Daar de stof geen deel uitmaakt van enig natuurlijk lichaamsproces — ook niet van dat van tandvorming — is deze bewering niet voor de hand liggend. Desondanks zijn er aanwijzingen dat fluoride het tandglazuur verhardt, al bestaat er geen sluitend bewijs dat tandbederf hierdoor tegengegaan wordt.

Door C.F. van der Horst

Fluoride in tandpasta

Inmiddels is het gebruik van fluoride ingeburgerd. Je moet zelfs op zoek gaan om tandpasta zonder te kopen. Fluoride is geen voedingsstof, maar een medicijn.  Het middel wordt zo gewoon gevonden dat het zelfs in peutertandpasta zit! Dit artikel behandelt het voor en tegen en draagt tevens een risicoloos alternatief aan.  Aan de hand van deze gegevens kunt u het best zelf bepalen of het middel een zegen of een vloek is.

Wat is fluoride?

Fluoride, een vorm van fluor, is een giftige substantie die zeer agressief reageert. De naam komt van het Latijnse fluor (vloeiend) vanwege het gebruik als flux in smelterijen: bij een lagere temperatuur zorgde de stof voor een hogere opbrengst van metalen. Vanwege de toxische aard wordt fluoride in pesticiden gebruikt (bijvoorbeeld sulfurylfluoride). Andere belangrijke toepassingen zijn vet- en vuilafstotende preparaten, waarvan de inmiddels niet meer verkrijgbare tapijtbeschermer Scotchgard een bekend voorbeeld is, kookgerei met een Teflon antiaanbaklaag (vanwege giftigheid vanaf 2015 verboden) en waterdichte kleding zoals Gore-Tex.

Geschiedenis

Ofschoon fluoride al voor de Tweede Wereldoorlog in industriële processen gebruikt werd, veroorzaakte de oorlog een enorme toename van productie en gebruik voor de metaalwinning (uranium voor het Manhattan Project en aluminium voor de vliegtuigindustrie). De daaropvolgende periode van de koude oorlog bracht hierin weinig verandering. Toen met de vrede de focus op het normale leven terugkeerde, regende het klachten van hen die in de industrie aan het goedje blootgesteld waren of die letterlijk onder de rook van de fabrieken woonden. De gezondheid van planten, vee en mensen bleek onder de uitstoot ervan te lijden. Zelfs ramen werden erdoor geëtst.

Er bestaat uitvoerige documentatie dat de industrie erop gebrand was om een medisch-juridisch verweer te vinden waarmee de talloze rechtszaken die aangespannen waren, gewonnen konden worden. Wetenschappers werden ingehuurd om dit te bewerkstelligen. Toen al was er sprake van belangenverstrengeling.

Dr. Harold Hodge
Dr. Harold Hodge. Bron: The Fluoride Deception van Christopher Bryson

Bedenkelijk allooi

Een van deze wetenschappers was Harold Hodge, senior toxicoloog voor het Manhattan Project en gezaghebbend wetenschappelijk voorvechter voor de fluoridering van water tijdens de koude oorlog. Ondanks zijn hoge en invloedrijke positie was Hodge van bedenkelijk allooi: hij had eerder experimenten uitgevoerd door onwetende patiënten met plutonium en uranium te injecteren en deed proeven met LSD voor de CIA. Een andere belangrijke figuur was Robert Kehoe, toenmalig directeur van het Kettering laboratorium voor toegepaste natuurkunde van de Universiteit van Cincinnati. Beiden was het niet vreemd om studies en conclusies te manipuleren. Een belangrijk onderzoek van Kehoe, uitgevoerd in 1958 en opgezet om aan te tonen dat inademing van fluoride ongevaarlijk was, liet overduidelijk het tegendeel zien. Onbruikbaar voor een medisch-juridische verdediging verdween het voor veertig jaar ongepubliceerd in een stoffig kabinet.

Standpunt over fluoride omgedraaid

In de jaren voorafgaand aan de oorlog beweerde dr. H. Trendley Dean, onderzoeker bij de Amerikaanse tandheelkundige gezondheidsdienst, dat fluoride tandbederf tegen ging, alhoewel hij niet uitsloot dat ook andere mineralen zoals fosfor en calcium daarin een rol speelden. Omdat ook de overheid, als opdrachtgever van het Manhattan Project, in rechtszaken verstrikt was, werd Dean in 1948 benoemd als de eerste directeur van het net opgerichte National Institute of Dental Research. Deze benoeming bleek een uitkomst voor de industrie. Er werd veel geld gestoken in studies die concludeerden dat fluoride de mens iets goeds te bieden had. Waar voor de Tweede Wereldoorlog officiële instanties fluoride als gevaarlijk veroordeelden, werden door de industriële en overheidssponsoring de standpunten geheel omgedraaid. Deze strategie bleek niet alleen bijzonder succesvol in rechtszaken, maar creëerde tevens een markt voor een chemisch afvalproduct dat in drinkwater en tandheelkundige toepassingen zoals tandpasta verwerkt werd.

Dr. H. Trendley-Dean
Dr. H. Trendley-Dean

Hevig omstreden

Gezien de geschiedenis is het begrijpelijk dat er weinig stoffen zijn waarover zo veel geharrewar en discussies bestaan. Uit diverse bronnen blijkt dat er geknoeid is met onderzoeken en presentaties. In elk geval een belangrijke studie is in de doofpot verdwenen, omdat het de gemaakte veiligheidsclaims ondermijnde.

In Nederland hebben heftige discussies en felle protesten ertoe geleid dat de massa-medicatie van water door fluoridering in 1976 verboden werd. Voor het zover kwam, waarschuwde Hans Moolenburgh, huisarts in Haarlem, in 1968 in een artikel in het Haarlems Dagblad tegen  fluoride in het leidingwater.  Geïnformeerd door het boek Fluoridation: the Great Dilemma van arts en fluoride expert George Waldbott, wist hij van de gevaren van fluoride. Dokter Moolenburgh was de motor van het verzet tegen de organiseerde fluoride-lobby in Nederland.  Zo sprak hij  als landelijk coördinator op informatie-avonden en organiseerde hij dubbelblind onderzoek naar de gevolgen van fluoridering door een artsenteam.

Hier en Nu

Toename van kanker door fluoride

Doorslaggevend voor het afblazen van de maatregel was het TV-interview van Niek Heizenberg van Hier en Nu met kankerexpert Dean Burk, tussen 1938 to 1974 het hoofd van de cytochemie sector van het National Cancer Institute. In de NCRV actualiteitenrubriek illustreerde Burk met grafieken de toename van kanker sinds de invoering van gefluorideerd drinkwater in de VS. Hij adviseerde daarom met kracht tegen de fluoridering van Nederlands drinkwater. Veel milder was hij over het goedje in tandpasta en zuigtabletten, omdat de impact van een paar keer fluoride per dag bij het tandenpoetsen veel kleiner is dan die van de consumptie van liters behandeld water. Andere onderzoekers moesten de gevolgen van tandpasta en zuigtabletten maar uitzoeken, vond hij.

In Nederland werd het gebruik van fluoride in tandpasta in 1977 toegestaan.

Hier is een fragment van de Hier en Nu uitzending:

Noot: Voor Nederlandse ondertiteling van YouTube klikt u op de video. Rechtsonder wordt een tandwiel (instellingen) zichtbaar. U klikt op het tandwiel. In het uitklapmenu klikt u op ondertiteling. Omdat Nederlands er niet bij staat, klikt u eerst op Engels. Als het filmpje al afspeelt, ziet u dan Engelse ondertiteling verschijnen. Om dit te veranderen in het Nederlands, klikt u nogmaals op het tandwiel en daarna op ondertiteling. In het uitklapmenu scrolt u nu helemaal naar beneden naar Automatisch vertalen. Klik op Automatisch vertalen. In het nieuwe uitklapscherm scrolt u naar en klikt u op Nederlands. 

Geen bewijs

De vraag is of en in welke mate fluoride tanden sterker maakt. Er zijn voorstanders die beweren dat tandbederf wordt tegengegaan en tegenstanders die menen dat tanden juist broos erdoor worden. In 1988 schreef wijlen Richard Sutton, destijds tandheelkundig onderzoeker en statisticus aan de universiteit van Melbourne in Australië, dat het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van fluoride ter voorkoming van tandbederf nooit echt geleverd is. Ook de studies die de veiligheid ervan zouden moeten aantonen, ontbreken. “De vijftig jaar oude fluoridering-hypothese is nog steeds niet bevestigd. Desondanks worden per overheidsdecreet miljoenen mensen nog steeds met fluoride behandeld in de veronderstelling dat van dit proces bewezen is dat het volledig veilig en zeer effectief in het verminderen van cariës is. Feitelijk is de wetenschappelijke basis van fluoridering zeer onbevredigend. Het wordt voornamelijk gepromoot door op emotie gebaseerde ‘aanbevelingen’ in plaats van door wetenschappelijk acceptabel bewijs,” aldus Sutton.

In het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid vindt u, naast andere nuttige informatie over gezondheid en hoe u zich staande kunt houden in de marketing van farmaceuten en voedingsmiddelenfabrikanten, uiteengezet hoe fluoride het centrale zenuwstelsel beschadigt.

Enig effect van lokaal gebruik

Een analyse van de resultaten van eerdere fluoride-studies door professor Mark Diesendorf van de Technische Universiteit van Sydney in Australië leidde in 1997 tot de conclusie dat er “aanzienlijke risico’s en verwaarloosbare voordelen van inname van lage niveaus van fluoride” waren en dat er “enig (klein) voordeel van fluoridering afkomstig is van de werking van fluoride aan het oppervlak van de tanden.” Lokale toepassing van fluoride-houdende tandpasta of een fluorbehandeling van een tandarts zou dus enig effect kunnen resorteren. De vraag is of dat kleine voordeel opweegt tegen de gezondheidsrisico’s die met fluoride samenhangen.

Ernstige aandoeningen

Een reeks van ernstige aandoeningen wordt geassocieerd met de inname van fluoride, waaronder kanker, hartklachten en botbreuken. Ook zijn er aanwijzingen dat aandoeningen van het zenuwstelsel met fluoridegebruik samenhangen. De arts en fluoride expert George Waldbott rapporteerde problematiek met nieren, (bij)schild- en pijnappelklier als gevolg van langdurige fluoride consumptie. Ook hart en bloedvaten, het maag-darmkanaal, het centraal zenuwstelsel, ogen, oren en de huid worden door chronische inname aangetast, aldus de dokter.

Kinderen en fluoride

Dat het gebruik van fluoride inderdaad niet zonder gevaar is, bewijst de sinds 19 januari 2009 verplichte  melding op de tube tandpasta: “Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.”

tandpasta waarschuwing over fluoride
Niet voor niets een waarschuwing over fluoride

Zelfs indien u of uw kind de tandpasta niet doorslikt, komt de chemische stof toch via het mondslijmvlies het lichaam binnen. Al is de hoeveelheid minimaal, doordat het elke dag twee keer gebeurt, kan er een stapeleffect in de botten en tanden ontstaan — met alle nare gevolgen van dien.

In 2014 meldde het Britse artsenblad The Lancet dat fluoride als een neurotoxine wordt beschouwd en dat de stof als zodanig  bij kinderen neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, hyperactiviteit, dyslexie en andere cognitieve stoornissen kan veroorzaken.

Onnodig voor het lichaam

Fluoride maakt geen deel uit van enig lichaamsproces. Dit is een belangrijk gegeven, want er bestaat niet zoiets als een fluoride tekort. Auteur en toonaangevend voedingsdeskundige Adelle Davis schreef in de zeventiger jaren: “Het is nooit bewezen dat het lichaam fluoride nodig heeft.” Daarenboven waarschuwde ze: “Zelfs kleine hoeveelheden fluoride kunnen een aantal enzymen vernietigen en de zuurstofopname in de hersenen verminderen.”

De Amerikaanse FDA classificeerde al in 1963 de stof als medicatie en niet als voeding.

Voorzorgsbeginsel

Paul Connett, professor Chemie aan de St. Lawrence University in Canton, NY,  schreef: “Het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast. Een eenvoudige toepassing van het voorzorgsbeginsel, of zelfs van gezond verstand, toont dat de praktijk van fluoridering onverdedigbaar is. Wanneer ze een hele bevolking aan een bekende toxische stof blootstellen, zouden beleidsmakers niet moeten wachten tot er absoluut bewezen schade is alvorens te handelen. Er is nu genoeg bewezen schade om deze praktijk te stoppen. Dit is misschien wel het fundamenteelste punt van verschil tussen de voor- en tegenstanders van de fluoridering.”

Hoewel Connett refereerde aan de de massamedicatie van water, is het voorzorgsprincipe ook van toepassing op kleinschalige toepassing zoals tandpasta of zuigtabletten. Waarom een risico nemen terwijl er goede alternatieven zijn?

Alternatief voor sterke tanden

Het is enigszins bevreemdend dat er gedurende vele tientallen jaren een discussie heerste over het voorkomen van cariës waarbij het leek of fluoride de enige oplossing was, terwijl de rol van voeding amper aan bod kwam.

Tandarts Weston A. Price
Tandarts Weston A. Price (1870-1948)

Tandarts Weston Price, ook de “Isaac Newton voor voeding” genoemd, deed baanbrekend onderzoek naar het verband tussen voeding en gezonde tanden. Zijn collega Melvin Page liet zich door hem inspireren en beschreef het verband tussen sterke en gezonde tanden en voeding. De Weston A. Price Foundation vatte de  ontdekking van Page samen: “Tandbederf is het gevolg van een biochemische verstoring van de calcium-fosfaat verhouding. Deze onbalans keert de stroom van voedingsstoffen om door de bijna 5 km microscopische tandbuisjes per tand. Als er mineralen uit de tand worden onttrokken, ‘is het heel goed mogelijk dat het lichaam de mineralen in de tanden opoffert voor gebruik door de vitale organen. Gebrekkige voeding leidt tot fysieke degeneratie en tandbederf is het gevolg van fysieke degeneratie.’ Met dit inzicht kunnen andere dieetkeuzes worden gemaakt .”

Een veelzijdig en voedingsrijk dieet zorgt voor sterke tanden en kan fluoride geheel overbodig maken.


U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag


Meer weten?

Welke gezondheidsklachten opstaan er precies als gevolg van fluoride? Wat is goede voeding? Welke stoffen in het dieet zijn met name belangrijk voor een gezond gebit?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid. Klik nu op de groene knop hieronder.

Direct bestellen

 

 

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu gratis het eerste hoofdstuk aan!


Copyright © 2015 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle Rechten voorbehouden.