Algemene voorwaarden

Stichting Per Veritatem Vis*

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetsite www.dodelijkeleugens.nl en op alle overeenkomsten die via deze website tussen de Stichting Per Veritatem Vis en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van (e-)boeken en newsletter abonnementen (hierna: de overeenkomst).

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Stichting Per Veritatem Vis, gevestigd te Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, nummer 70365342. Internetsite: de plaats op het internet waar Stichting Per Veritatem Vis de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met de Stichting Per Veritatem Vis via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. De website: www.dodelijkeleugens.nl.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door de Stichting Per Veritatem Vis op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden de Stichting Per Veritatem Vis niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen de Stichting Per Veritatem Vis en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.

3.2. De door de Stichting Per Veritatem Vis gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief 6% BTW voor gedrukte boeken en 21% voor e-boeken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verzending binnen Nederland is gratis. Bij verzending naar België wordt € 4,95 verzendkosten in rekening gebracht. Verzendkosten naar andere landen op aanvraag.

3.3. De Stichting Per Veritatem Vis behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van de Stichting Per Veritatem Vis zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door Stichting Per Veritatem Vis binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.

4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door de Stichting Per Veritatem Vis.

4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van de Stichting Per Veritatem Vis geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.

4.4 Afnemer kan binnen 7 werkdagen na levering van het produkt dit in een deugdelijke verpakking retourneren aan de Stichting Per Veritatem Vis. Bij ontvangst van het onbeschadigde product zal het volledige bedrag door de Stichting Per Veritatem Vis worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. De Stichting Per Veritatem Vis zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.

4.5 Lid 4.4 gaat niet op voor e-boeken. Zodra het e-boek is besteld kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt.

4.6 Het e-boek wordt geleverd in een ePub bestand. Zoals duidelijk is aangegeven op de bestelpagina hebt u een e-boekreader nodig om dit bestand te openen en lezen. Voor de aanschaf van het e-boek dient u zich ervan te vergewissen dat u een e-boekreader hebt of kunt krijgen. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de Stichting Per Veritatem Vis. Op het internet zijn gratis e-boekreaders verkrijgbaar zoals Adobe Digital Editions, Calibre en FBReader.

4.7 Het e-boek is te downloaden met de link in de factuur die automatisch wordt toegestuurd na het afronden van de bestelling. Bij downloadproblemen kunt u een e-mail sturen naar info@dodelijkeleugens.nl. Kijk eerst in uw downloadmap voordat u contact opneemt.

4.8 Indien de in opdracht van Afnemer door de Stichting Per Veritatem Vis te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voorwaarden deze te annuleren.

Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.

5.2. De Stichting Per Veritatem Vis streeft ernaar de goederen binnen 1 werkdag te verzenden. Deze termijn, alsmede enige andere op de website genoemde termijn voor een prestatie van de Stichting Per Veritatem Vis, is uitdrukkelijk indicatief en geen definitieve termijn.

5.3. De Stichting  Veritatem Vis is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Stichting Per Veritatem Vis, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling

6.1. Facturering geschiedt door de Stichting Per Veritatem Vis in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.

6.2. Betaling door Afnemer geschiedt vooraf d.m.v. de electronische betaalwijzen zoals deze op de website worden aangeboden.

6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Per Veritatem Vis is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens de Stichting Per Veritatem Vis te verrekenen met een vordering van Afnemer op de Stichting Per Veritatem Vis, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is afnemer gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking aan de Stichting Per Veritatem Vis retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal de Stichting Per Veritatem Vis, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door Afnemer bestelde product leveren danwel het aankoopbedrag restitueren. Retourneren is niet mogelijk bij e-boeken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

8.2. De totale aansprakelijkheid van de Stichting Per Veritatem Vis wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).

8.3. Aansprakelijkheid van de Stichting Per Veritatem Vis voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

De Stichting Per Veritatem Vis heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

  • Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  • Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Per Veritatem Vis ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

De Stichting Per Veritatem Vis behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens de Stichting Per Veritatem Vis uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van de Stichting Per Veritatem Vis) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Per Veritatem Vis enig door de Stichting Per Veritatem Vis aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt

(I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling

(II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of

(III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

E-boeken zijn uitsluitend voor eigen gebruik en derhalve  voorzien van social DRM.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor de Stichting Per Veritatem Vis wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van de Stichting Per Veritatem Vis noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij de Stichting Per Veritatem Vis of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

Op elke door de Stichting Per Veritatem Vis met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door de Stichting Per Veritatem Vis met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank in Amsterdam.

*Per veritatem vis is Latijn voor ‘kracht door waarheid’.

Artsen en patiënten misleid